Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Małgorzata Krzyżowska
Małgorzata Krzyżowska Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych i Wpisów na Listę Prawników Zagranicznych przy ORA w Poznaniu.
Członek Komisji Edukacji Prawnej oraz Komisji ds. Zagranicznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Konsultantka Krajowej Izby Gospodarczej.
Członek Rady Ekspertów organizacji Biznes Na Fali.
Współzałożycielka Aliant® International Law Firm z siedzibą w Zurichu. Członek Union Internationale des Avocats. Członek Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera w Krakowie.
Uczestniczka szkoleń i seminariów zagranicznych w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, prawnych aspektów transakcji międzynarodowych, tworzenia wewnętrznych procedur bankowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budowania trwałych relacji z kontrahentami, prowadzenia mediacji i rozwiązywania sporów.

Autorka porad eksperckich w czasopismach branżowych, m.in. na łamach Dziennika Gazeta Prawna oraz Magazynu Personel i Zarządzanie. Ekspert Infor.pl.
Wykładowczyni Akademii Wydawnictwa C.H. Beck oraz ASBiRO.

W 2018 roku wdrożyła autorski projekt "Przybliżamy prawo przedsiębiorcom"; na kanale YouTube.
Współtwórczyni pierwszego w Polsce programu mentoringowego, dedykowanego dla adwokatów i radców prawnych www.przedsiebiorczyprawnik.pl .

Magazyn Businesswoman & Life wymienia ją jako jedną z 50 Wpływowych Kobiet Biznesu.

aliant@aliantlaw.pl

Agnieszka Bąk – Bergander
Agnieszka Bąk – Bergander Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu.

Ukończyła podyplomowe studia z prawa brytyjskiego, uzyskując certyfikat British Law Centre.

W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych, troszcząc się o najdrobniejsze aspekty sprawy, sprzyjające osiągnięciu pomyślnego rozstrzygnięcia dla klienta.

Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zdobytą w toku bieżącej obsługi prawnej spółek i przedsiębiorców, a także bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi. Z sukcesami reprezentuje klientów biznesowych w postępowaniach gospodarczych.

Doradza klientom w sprawach związanych z umowami B2B, sporach korporacyjnych, postępowaniach między przedsiębiorcami o zapłatę. Opracowała szereg dokumentów niezwykle przydatnych przy prowadzeniu przedsiębiorstw, w szczególności umowy handlowe zabezpieczające interes klientów oraz porozumienia z kontrahentami.

Odnosi sukcesy w negocjacjach.

Ukończyła szkolenie z zakresu wystąpień publicznych.

Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

abergander@aliantlaw.pl

Paulina Sołtys - Of Counsel
Paulina Sołtys - Of Counsel Radca prawny, szkoleniowiec

Specjalistka i praktyk z zakresu prawa pracy oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, min. w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwolnień grupowych i indywidualnych, tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł pracy. Ponadto specjalizuje się w zakresie mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, tematyce związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a także zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie stałej i bieżącej obsługi.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT, produkcyjnych) oraz grup kapitałowych.
Cenne doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach radców prawnych w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów obrocie profesjonalnym. Doradza oraz pomaga klientom przeprowadzić proces związany z zatrudnianiem cudzoziemców (pomoc w wypełnianiu dokumentów, uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i pracę, legalizacja zatrudnienia). Pracuje również w języku angielskim.

Stale współpracuje z firmami szkoleniowymi (Galeria Szkoleń, Avenhansen, BDO Solutions Sp. z o.o., Infor pl s.a.) prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, delegacje krajowe i zagraniczne), zatrudniania cudzoziemców, Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ekspert z zakresu prawa pracy w Infor pl S.A. Autorka publikacji i tekstów prawnych dla Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń wydawanego przez Infor pl S.A. oraz innych
czasopism naukowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie prawo pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracy doktorskiej pt. „Ochrona rodzicielstwa w prawie polskim a standardy prawa międzynarodowego”.

Wybrane publikacje:
„Stalking w Pracy” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod red. prof. dr hab. Andrzeja M. Świątkowskiego.
„Problematyka prawna obniżenia wymiaru etatu przez pracownika-rodzica wychowującego dziecko” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego.
„Terminowe umowy o pracę a ochrona rodzicielstwa” w: Nauka i Praktyka, pod redakcją prof. UAM, dr hab. Anny Musiały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

aliant@aliantlaw.pl

Aleksandra Kujawa-Szymańska - of counsel
Aleksandra Kujawa-Szymańska - of counsel Adwokat

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych. 

Aleksandra Kujawa ma doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowanie funkcjonowaniem spółek prawa handlowego pozwoliło jej zarówno na reprezentację tych podmiotów przed Krajowym Rejestrem Sądowym poprzez przygotowywanie dokumentów i wniosków, jak i umożliwiło świadczenie pomocy prawnej wspólnikom i podmiotom zarządzającym w zakresie dokonywania zmian korporacyjnych w procesach przekształcania i łączenia spółek. Dotychczasowa praca z klientami biznesowymi obejmowała ponadto sporządzanie i opiniowanie umów między kontrahentami, regulaminów stron internetowych, reprezentację w toku negocjacji oraz występowanie w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

akujawa@aliantlaw.pl

Agnieszka Wagemann-Smolańska
Agnieszka Wagemann-Smolańska adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbywała w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując tytuł adwokata.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Jest doświadczonym adwokatem w zakresie sporządzania i opiniowania umów między podmiotami gospodarczymi, posiada umiejętność trafnego redagowania pism procesowych w postępowaniu przed sądami obu instancji oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, a także prawa pracy.

Dbając o klientów korporacyjnych uczestniczyła w zgromadzeniach i zebraniach organów osób prawnych. Jej znajomość metodyki prowadzenia spraw obejmuje postępowania sądowe, administracyjne, jak i postępowania egzekucyjne, a także prowadzenie szkoleń. Doświadczenie w kontaktach z klientami zagranicznymi zaowocowało zdobyciem zaufania oraz doskonałą atmosferą współpracy. 

Współautorka praktycznego poradnika „Spadek i testament” pod red. Mariusza Zelka, wyd. Difin, 2012 rok.

asmolanska@aliantlaw.pl

Aleksandra Kręglewska – Tabędzka
Aleksandra Kręglewska – Tabędzka Adwokat

Wpisana na Listę Adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 2013 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej. Zajmowała również stanowiska związane ze stosowaniem prawa w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim oraz w dużej instytucji finansowej, odpowiadając za zabezpieczenia produktów bankowych dla klientów strategicznych. 

Od 5 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada też duże doświadczenie, występując jako obrońca w sprawach karnych.”

atabedzka@aliantlaw.pl

Przemysław Mańke
Przemysław Mańke Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2018 r.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej dużych spółek w szczególności w zakresie prawa pracy oraz umów handlowych, a także wieloletnią praktykę w procesach sądowych, negocjacjach oraz postępowaniach mediacyjnych. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy (zarówno w zakresie obsługi pracodawców, jak i sporach pracowniczych), prawa umów handlowych (zarówno w zakresie tworzenia umów, negocjacji, jak i sporów sądowych) oraz prawa karnego (gdzie w postępowaniach karnych występował zarówno w charakterze obrońcy oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych).

Występował zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i Sądem Najwyższym.

Uczestnik międzynarodowych konferencji oraz szkoleń (ostatnie zrealizowane Przez Radę Europy w Strasburgu).

Autor artykułów naukowych z zakresu procedury cywilnej:

- Obrona obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym – rozważania na tle nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności art. 741 par 3 k.p.c., „Palestra 12/2021;

- Brak obowiązku doręczenia odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2020 (III CZP 31/18).

Posiada również doświadczenie dydaktyczne w związku z kilkuletnim prowadzeniem zajęć dla studentów prawa zarówno na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z zakresu postępowania cywilnego), jak i innych uczelniach.

pmanke@aliantlaw.pl